Aktualności

Straż Miejska Warszawa

Po realizacji w grudniu 2016 szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej odnośnie substancji psychoaktywnych – dopalaczy, w czerwcu 2017r. zrealizowałam kolejne trzy spotkania dla około 90 pracowników. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali ze zmianami pojawiającymi się na rynku narkotykowym/dopalaczowym. Zajęcia ukierunkowane były na trzy zakresy tj. profilaktykę, interwencję oraz działanie. Wraz z uczestnikami pracowaliśmy nad budowaniem świadomości zarówno dzieci jak i dorosłych w stosunku do środków odurzających.

Gmina Świątniki Górne

Na przełomie maja i czerwca w Gminie Świątniki Górne przeprowadziłam zajęcia warsztatowe, jak i szkolenia odnośnie nowych mediów. Spotkania odbywały się pod nazwą, „Nowe media – jako źródło zagrożeń w prawidłowych wychowaniu dzieci i młodzieży”.  Realizowane warsztaty były ukierunkowane zarówno do młodzieży, rad pedagogicznych oraz rodziców. Spotkania były odpowiednio dostosowane do wiedzy i świadomości ich uczestników. Obejmowały między innymi tematykę bezpiecznego funkcjonowania w Internecie, w trakcie spotkań zwróciłam uwagę odbiorców na fake newsy (nieprawdziwe informacje), a ich wpływ na budowanie świadomości u odbiorców Internetu. Podczas spotkań uczestnicy poznali najpopularniejsze i najszybciej rozwijające się aplikacje i serwisy społecznościowe z których korzystają młode osoby. Przedstawiony został ich fenomen popularności, mechanika i grupy docelowe. Zapoznałam nauczycieli jak i rodziców z challengami, grami i stronami internetowymi zagrażającymi życiu i zdrowiu ich użytkowników. Omówiłam również zmiany pojawiające się na rynku narkotykowym tj. E-narkotyki.
 Zajęcia spotkały się z dużą aprobatą wśród odbiorców, co wpłynęło na ustalenie kolejnych spotkań w nowym roku szkolnym. Rodzice zwrócili uwagę na potrzebę organizowania systematycznie tego typu spotkań.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Po raz kolejny miałam przyjemność przeszkolić kadrę z Naczelnej, nasze spotkanie podzielone zostało na dwa panele tematyczne. W trakcie pierwszej części rozmawialiśmy o środkach psychoaktywnych – dopalaczach. Skutkach ich przyjmowania, możliwościach działania, profilaktyce wśród dzieci i młodzieży, ale również o działaniach jakie należy podjąć w stosunku do rodziców. Druga część została poświęcona na procedurę Niebieskiej Karty i zagadnieniom przemocy domowej.

Skawina „Nowe media w profilaktyce uzależnień i cyberprzemocy”

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przeprowadziłam dwa szkolenia na temat „Nowe media w profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych i cyberprzemocy”.

Szkolenia, które były elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, odbyły się w dniach 10 i 11 kwietnia 2017r. w Centrum Wspierania Rodziny.
W spotkaniach wzięło udział 39 osób: Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy pracujący w szkołach  i świetlicach środowiskowych, na terenie gminy Skawina oraz asystenci rodzinni, pracownicy socjalni, przedstawiciele Komisariatu Policji w Skawinie.

Podczas szkolenia uczestnikom zostały przedstawione najszybciej rozwijające się aplikacje i serwisy społecznościowe a także zagrożenia związane z ich niewłaściwym używaniem. Trener zwróci uwagę na fake news (nieprawdziwe informacje) pojawiające się w Internecie, a ich wpływ na budowania świadomości u odbiorców Internetu. Przedstawiony został fenomen popularności serwisów społecznościowych, mechanika i grupy docelowe. Prowadząca omówiła zagrożenia związane z korzystaniem z aplikacji i serwisów społecznościowych, gier komputerowych. Przedstawiła również zmiany pojawiające się na rynku dopalaczowym. Zajęcia miały na celu ukazać odbiorcom wpływ świata wirtualnego na realne funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Konferencja w Tarnowie „Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie”

W marcu zorganizowaliśmy konferencję na którą przybyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy OPS, PCPR, kuratorzy zawodowi, społeczni, pielęgniarki, policjanci, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inni zainteresowani tematyką walki z „nowymi narkotykami”.

Wykłady i warsztaty: „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, „Objawy – rozpoznanie zachowań narkotykowych i paranarkotykowych” przedstawiła Katarzyna Kudyba – Prezes Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator. Wypowiedzi podparte były prezentacjami multimedialnymi. Konferencja miała za zadanie wskazać uczestnikom zasady budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, w grupie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

Gmina Koszęcin

Jesienią 2016r. prowadziłam zajęcia nt. środków psychoaktywnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie oraz nauczycieli pracujący w szkołach na terenie Gminy Koszęcin. W styczniu w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 przeprowadziłam w Gminie Koszęcin warsztaty z przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia dedykowane były dla klas IV – VI szkoły podstawowej w Rusinowicach oraz dla klas II koszęcińskiego Gimnazjum.  Poza warsztatami dla dzieci i młodzieży odbyły się także prelekcje nt. przeciwdziałania narkomanii dla rodziców w Szkole Podstawowej w Rusinowicach oraz w Zespole Szkół w Koszęcinie.

Straż Miejska w Warszawie

W dniu 13.12.2016r. odbyły się zajęcia dla pracowników Straży Miejskiej w Warszawie. Zajęcia obejmowały tematykę nowych substancji psychoaktywnych tj. dopalaczy. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z dostępność oraz sposobem dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami”. Przedstawione zostały również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę osób dorosłych w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.

Gmina Klucze

Współpracę z gminą Kluczę rozpoczęłam zajęciami w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele szkół, którzy w trakcie zajęć otrzymali wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka, objawów jakie mogą się pojawi po zażyciu dopalaczy. Forma zajęć jak i ich merytoryka spodobała się uczestnikom dzięki czemu w styczniu 2017r. ponownie zostałam zaproszona do Kluczy, tym razem realizowałam spotkanie dla Rady Pedagogicznej oraz Rodziców uczniów z Gimnazjum w Kluczach. 24 stycznia odbyły się również zajęcia dla uczniów.

MOW i MOS Górka Narodowa – Kraków

23 listopada 2016r. prowadziłam zajęcia dla kadry wychowawczej Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie. Na spotkaniu wyjaśniłam wpływ środków na organizm człowieka oraz opisałam objawy, które mogą się pojawić po przyjęciu określonej grupy substancji. Omówiłam działania manipulacyjne stosowane przez producentów środków psychoaktywnych mające na celu zwrócić uwagę przyszłego użytkownika. Zajęcia wzbogaciły wiedzę wychowawców i praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

28 listopada 2016r. miałam przyjemność poprowadzić zajęcia na zlecenie PCPR w Ostrołęce. W zajęciach udział wzięli specjaliści z instytucji oraz organizacji zajmujących się na co dzień problematyką dopalaczową. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele oświaty, policji, pedagodzy, psychologowie, działacze organizacji społecznych, pracownicy PCPRu, kuratorzy, nauczyciele. Zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, zaś przedstawiona na nich wiedza poszerzyła ich kompetencje.