Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

W dniu 09.03.2016r. odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów z SP 2 w Skawinie nt,: „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”.
Frekwencja rodziców na szkoleniu była wysoka. W trakcie prelekcji zwrócono uwagę rodziców na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.
Zajęcia wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież. Szkolenie odbyło się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

W marcu również odbyły się kolejne zajęcia dla rodziców chłopców przebywających w IPW z cyklu „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia miały charakter warsztatowy, w trakcie ich trwania rodzice chłopców otrzymali informację o współczesnych zagrożeniach wynikających między innymi z funkcjonowania w Internecie. Na spotkaniu została poruszona tematyka cybreprzemocy, sextingu, groomingu jak i wielu innych trudnych aspektów korzystania dziecka z sieci. Rodzice zostali zapoznani z najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi, jak i specyfiką ich działania. Otrzymali informacje o zagrożeniach jakie mogą pojawić się na drodze użytkowania Internetu przez ich dziecko.

Zespół Szkół w Korzkwi

W dniu 04.03.2016r. realizowałam zajęcia w ZS w Korzkwi. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów SP jak i Gimnazjum. W trakcie zajęć rozmawiałam z młodzieżą na temat licznych stereotypów, które krążą wokół różnych substancji psychoaktywnych. Znaczna część zajęć została poświęcona na tematykę nowych substancji psychoaktywnych tj. dopalaczy. Uczestnicy zajęć z chęcią dzielili się swoimi opiniami i zasłyszanymi informacjami na temat tych środków, dało to możliwość do wskazania licznych skutków natury fizycznej jak i psychicznej które wywołują dopalacze.
Po zajęciach z młodzieżą ponownie zostałam zaproszona do ZS w Korzkwi 12.04.2016r tym razem na zajęcia z rodzicami uczniów. Na spotkaniu pod tytułem „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy” rodzice zostali zapoznani z informacjami, które były przedstawione ich dzieciom, ale również pogłębili swoją wiedzę o tym jak wygląda rynek dopalaczowy w naszym kraju. W jaki sposób jest ściągana uwaga młodego człowieka przez producentów tych środków. Rozmawialiśmy o tym jak ważną role odgrywają relacje rodzic-dziecko oraz postawy wobec środków psychoaktywnych osób dorosłych w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

W dniu 26.02.2016r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w IV LO w Tarnowie. Zajęcia dotyczyły „Nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy”.
W trakcie szkolenia nauczyciele mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat rodzajów dopalaczy ich działania, a także przedstawiona została specyfika funkcjonowania rynku środków psychoaktywnych. Szkolenie miało formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Wiedza ta umożliwi szybkie rozpoznawanie ewentualnych symptomów i zagrożeń występujących wśród młodzieży i stanie się bazą do dalszej pracy z uczniami.

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Kudyba

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej ZSP w Krzęcinie

W dniu 24.02.2016r. odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt.: „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.
Szkolenie, w którym uczestniczyło 24 nauczycieli prowadziła Katarzyna Kudyba – pedagog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy, reprezentująca Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” w Krakowie.
Celem szkolenia było: przekazanie wiedzy na temat rodzajów dopalaczy ich działania, sposobu zaopatrywania młodzieży w w/w środki, a także przedstawienie całej specyfiki funkcjonowania rynku środków psychoaktywnych. Szkolenie miało formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Wiedza ta umożliwi szybkie rozpoznawanie ewentualnych symptomów i zagrożeń występujących wśród młodzieży i stanie się bazą do dalszej pracy z uczniami.
Szkolenie odbyło się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

http://cwr-skawina.pl/szkolenie-dla-rodzicow-uczniow-zsp-w-krzecinie/

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Krakowie

Podobnie jak w ubiegłym roku rozpoczynam cykl spotkań z Chłopcami z IPW, który będzie trwał do maja. Pierwsze spotkanie już za Nami, teraz każde następne w innym temacie wszystkie warsztaty dotyczące funkcjonowania człowieka, zagrożeń jakie napotyka na drodze ku dorosłości i możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji w sposób aprobowany społecznie. W marcu spotkanie z rodzicami i omówienie zagrożeń jakie niesie za sobą funkcjonowanie w Internecie.

Gimnazjum w Świątnikach Górnych

W połowie lutego zagościliśmy w Gimnazjum w Świątnikach Górnych na warsztatach dla młodzieży gimnazjalnej dotyczących środków psychoaktywnych tj. dopalaczy. Zajęciami zostali objęci uczniowie I i II klas. Warsztaty odbyły się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Uczniowie w trakcie zajęć wraz z prowadzącą obalali mity funkcjonujące wokół substancji psychoaktywnych. Została omówiona specyfika manipulacji młodymi ludzi, jaką stosują dilerzy aby przekonać, że „dopalacze” są „bezpiecznymi środkami”. Prowadząca na licznych przykładach przedstawiła możliwe skutki jakie mogą wystąpić po zażyciu środka zwanego „dopalaczem”.
Już w marcu ponownie zawitam do Świątnik tym razem na spotkanie z Radą Pedagogiczna i Rodzicami uczniów.

Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Nasze warsztaty jak i szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem. W lutym zakończyłam cykl spotkań wśród uczniów Prywatnego LO i Gim nr 6 w Krakowie.
Po zrealizowaniu zajęć dla Rady Pedagogicznej, a następnie rodziców zostałam zaproszona do przeprowadzenia warsztatów wśród uczniów. Zajęciami zostały objęte klasy zarówno gimnazjalne jak i licealne. Problematyka poruszana w trakcie warsztatów dotyczyła substancji psychoaktywnych głównie „dopalaczy”.

Szkolenie nauczycieli w LO w Skawinie
„Nowe substancje psychoaktywne -dopalacze”

W dniu 11 lutego 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt.: „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.
Szkolenie, w którym uczestniczyło 21 nauczycieli prowadziła Katarzyna Kudyba – pedagog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy, reprezentująca Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” w Krakowie.
Celem szkolenia było: przekazanie wiedzy na temat rodzajów dopalaczy ich działania, sposobu zaopatrywania młodzieży w w/w środki, a także przedstawienie całej specyfiki funkcjonowania rynku środków psychoaktywnych. Szkolenie miało formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Wiedza ta umożliwi szybkie rozpoznawanie ewentualnych symptomów i zagrożeń występujących wśród młodzieży i stanie się bazą do dalszej pracy z uczniami.
Szkolenie odbyło się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

http://cwr-skawina.pl/szkolenie-rady-pedagogicznej-z-lo-w-skawinie-nowe-substancje-psychoaktywne-dopalacze/

Zespół Szkół Nr 6 w Leńczach

W dniu 03.02.2016r. odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów z Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach. Frekwencja rodziców na spotkaniu była wysoka. W trakcie szkolenia zwrócono uwagę rodziców na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek. Szkolenie wzbogaciło wiedzę oraz rozwinęło praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Szkoła Stowarzyszona UNESCO Zespole Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Bieczu

W dniu 2.02.2016r. w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”.
Celem szkolenia było uwrażliwienie nauczycieli na problem związany z zasadami funkcjonowania „rynku dopalaczowego” w Polsce oraz ukazanie specyfiki działania dilerów na zachęcanie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć zostały przedstawione mechanizmy uzależnienia od substancji psychoaktywnych, psychofizyczne symptomy zażycia dopalaczy, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień.

Dziękuję za zaproszenie.