Aktualności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie

W dniu 1.02.2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie odbyły się zajęcia
z młodzieżą na temat szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych w tym „dopalaczy”. Została omówiona specyfika manipulacji młodymi ludzi jaką stosują dilerzy aby przekonać ich, że „dopalacze” są „bezpiecznymi środkami”. Prowadząca na licznych przykładach przedstawiła możliwe skutki jakie mogą wystąpić po zażyciu środka zwanego „dopalaczem”.

Po spotkaniu z uczniami odbyła się prelekcja dla rodziców, której celem było przekazanie wiedzy na temat rodzajów dopalaczy ich działania, sposobu zaopatrywania młodzieży w w/w środki, a także przedstawienie całej specyfiki funkcjonowania rynku środków psychoaktywnych.

Serdecznie dziękuje za zaproszenie :)

Cykl Szkoleń w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt.: „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w  Skawinie.

Celem szkolenia było uwrażliwienie nauczycieli na problem związany z zasadami funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce oraz ukazanie specyfiki marketingowej branży dopalaczowej wpływającej na zachęcanie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

Następnie 13 i 14 stycznia 2016r. odbyły się prelekcje dla Rodziców nt,: „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”.

Frekwencja rodziców na szkoleniu była wysoka. W trakcie prelekcji zwrócono uwagę rodziców na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.

Zajęcia wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież. Szkolenie odbyło się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Warsztaty dla młodzieży dotyczące tematyki DOPALACZY

Początek 2016r. rozpoczął się od przeprowadzenia zajęć warsztatowych wśród młodzieżyw Szkole Podstawowej w Kopance oraz w Zespole Szkół w Leńczach.
Zajęcia zwiększyły świadomość uczniów o negatywnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Trener na licznych przykładach z życia przedstawił, jakie konsekwencje można ponieść w wyniku eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym odbywa się nauka przeciwstawiania się presji otoczenia, samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

W dniach 10-11-17-18 grudnia 2015r. przeprowadziłam cztery spotkania szkoleniowo-warsztatowe nt,: „Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie”.
Zajęcia zostały przygotowane dla osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień, punktów konsultacyjnych, psychologów, pedagogów.

W trakcie zajęć poruszane były następujące zagadnienia

Zasady pierwszego kontaktu z osobą

 • Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób przyjmujących środki psychoaktywne
 • Dialog motywujący jako metoda pomocy osobom uzależnionym
 • Organizacje i placówki diagnostyczno-lecznicze pomocne w zwalczaniu narkomanii
 • Projektowanie efektywnych działań profilaktycznych

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – szkolenie dla kadr policji

W dniach 8-9 grudnia 2015r. w Hotel Liburnia w Cieszynie miałam przyjemność poprowadzić zajęcia dla przedstawicieli policji z województwa śląskiego nt,: „Młodzież a substancje psychoaktywne – szkolenie dla kadr policyjnych”.
W zajęciach wzięli udział policjanci z terenu województwa Śląskiego. Zajęcia obejmowały dwa dni aktywnych warsztatów obejmujących między innymi tematykę:

 • Mechanizm uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  psychofizyczne symptomy zażycia dopalaczy; czynniki ryzyka i czynniki chroniące
  w profilaktyce uzależnień
 • Zasady pierwszego kontaktu z osoba po zażyciu środków psychoaktywnych:
  podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób przyjmujących środki psychoaktywne
 • Projektowanie efektywnych działań profilaktycznych, przy udziale policji
 • Zasady budowania planu i realizacji zajęć profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych

Ćwiczenia warsztatowe w głównej mierze skupiały się na problemie nowych substancji psychoaktywnych tj. „dopalaczy”. Serdecznie dziękuję za te dwa aktywne dni :)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie Ośrodek Adopcyjny TPD

W dniu 5.12.2015r. odbyło się drugie szkolenie na temat „Nowe zagrożenia”.
Zajęcia obejmowały następującą tematykę:

 • Nowe zagrożenia w Internecie – rozpoznanie i skala
  • Ekshibicjonizm internetowy
  • Sexting
  • Grooming
  • Flaming
 • Prawo a Cyberprzemoc
 • Serwisy społecznościowe – plusy i minusy
 • Uzależnienie od Internetu, gier, serwisów społecznościowych – objawy
 • Specyfika branży marketingowej dopalaczy
 • Przedstawienie popularnych wśród młodych osób substancji psychoaktywnych
  • Zasady rozmowy z osobą eksperymentującą ze środkami odurzającymi
 • Skutki przyjmowania przez młode osoby dopalaczy
 • Rola rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek

Szkolenie wzbogaciło wiedzę oraz rozwinęło praktyczne kompetencje Uczestników.

Szkolenie rodziców w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

W dniu 19 listopada 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej odbyło się szkolenie dla rodziców nt.: „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.
Celem szkolenia było uwrażliwienie rodziców na problem związany z zasadami funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce oraz ukazanie specyfiki marketingowej branży dopalaczowej wpływającej na zachęcanie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

Frekwencja rodziców na szkoleniu była wysoka, uczestniczyło w nim około osiemdziesięciu osób.
Ponadto w trakcie szkolenia zwrócono uwagę rodziców na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.

Szkolenie wzbogaciło wiedzę oraz rozwinęło praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.
Szkolenie odbyło się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy

W dniu 12.11.2015r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt,: „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.

Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce oraz poznania specyfiki marketingowej branży wpływającej na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

Katarzyna Kudyba prowadząca zajęcia wskazała symptomy zachowania, na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne.

MOPS ZAKOPANE „Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W listopadzie rozpoczęłam cykl 5spotkań z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny w MOPSie w Zakopanym na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie zajęć poruszone zostają następujące zagadnienia:

  • Diagnoza przyczyn występowania problemu przemocy w rodzinie
  • Pierwszy kontakt z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie – analiza form doznawanej przemocy, oszacowanie stopnia nasilenia przemocy, oszacowanie skutków doznawanej przemocy, ocena rezultatów poszukiwanej pomocy przez osobę doznającą przemocy, kwestionariusz szacowania zagrożenia życia
  • Budowanie Planu Pomocy Rodzinie – weryfikacja rezultatów, modyfikacja działania
  • Rodzina dotknięta problemem przemocy – analiza sytuacji, cele, działania

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek – dziękuję za aktywność, burzliwe dyskusje :)

Konferencja w Kozach – Porozmawiajmy o narkotykach i dopalaczach

5.11.2015r. miałam przyjemność być prelegentem na konferencji organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie swojego 2 godzinnego panelu przedstawiłam nowe substancje psychoaktywne na rynku narkotykowym. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wysłuchać prelekcji pana Sebastiana Haręzlaka o odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz pan Edwarda Bożka – Jak uwolnić się od nałogu? Gdzie szukać pomocy?

Serdecznie dziękuję za zaproszenie !