Aktualności

Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne

W terminie 24/25.08.2015r. realizowaliśmy 14 godzinne zajęcia szkoleniowo-warsztatowe na zamówienie ROPS’u Katowice dla przedstawicieli instytucji znajdujących się na terenie woj. śląskiego. Miałam przyjemność poprowadzić wykład dla wszystkich Uczestników tj. 3 grup warsztatowych, pod tytułem: NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE NA SCENIE NARKOTYKOWEJ w wyniku dużego zainteresowania i ostrych negocjacji Uczestników z Zamawiającym dnia następnego nastąpiła kontynuacja wykładu. Dzięki dodatkowemu czasu wyjaśniłam zasad funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce. Ukazałam specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.
W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznani zostali z popularnymi stronami internetowymi, na których odbywa się sprzedaż produktów oraz gadżetów propagujących do przyjmowanie dopalaczy wśród młodych osób.
Chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować za aktywny udział i miłą atmosferę.
To były bardzo aktywne 2dnia warsztatów, za co dziękuje i życzę wiele sukcesów w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że do zobaczenia

Pozdrawiam,
Katarzyna Kudyba

Rodzina wobec uzależnienia dziecka od DOPALACZY

W ubiegłym miesiącu przeszkoliliśmy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z tematyki „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od DOPALACZY”. Temat zajęć wzbudził duże zainteresowanie wśród Uczestników. W trakcie warsztatu przepracowane zostały kwestie dotyczące:

 • Przyczyn i skutków zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • Mechanizm uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Przedstawienie popularnych obecnie wśród młodych osób substancji psychoaktywnych
 • Sposób działania poszczególnych dopalaczy
 • Praca z osobami z problemem uzależnień – rozpoznawanie, rozwiązywani

Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, zadawali wiele pytań i dzielili się swoją wiedzą w powyższym temacie. Zaznaczali kilkukrotnie jak ważne jest wzbogacanie swojej wiedzy ze względu na zmieniającą się specyfikę „rynku” dopalaczowego
i narkotykowego.

Dziękuję za zaproszenie,
Katarzyna Kudyba


Nowe zagrożenia Internetu – cyberprzemoc

Na zlecenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie realizowaliśmy 8 godzinne zajęcia dla kadry ośrodka dotyczące nowych zagrożeń w Internecie. Zajęcia współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tematyka zajęć zawierała następujące aspekty:

 • Internetowy efekt odhamowania
 • Relacje młodych ludzi a Internet
 • Cyberprzemoc
 • Rozpoznanie problemu cyberprzemocy
 • Co należy zrobić gdy dziecko jest ofiarą cyberprzemocy?
 • Zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy
 • Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy?
 • Aspekty prawne
 • Sexting i jego konsekwencje

Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, jak stwierdzili wiedza przekazywana w trakcie nich jest zarówno przydatna w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym, rodzinnym. Cieszę się, że mogłam podzielić się swoim doświadczeniem z osobami kształtującymi postawy młodym ludzi. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę sukcesów i motywacji do pracy.

Katarzyna Kudyba


Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej – diagnoza i wsparcie

Zajęcia warsztatowe realizowane w Milówce na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2 dniowym cyklu 14 godzinnych warsztatów. Udział w zajęciach brali pracownicy Domów Pomocy Społecznej z województwa śląskiego. Specyfika nadużywania jak i samego uzależnienia od alkoholu w Domach Pomocy Społecznej jest problemem, który dotyka niemal każdej placówki. Zajęcia rozpoczęły się cyklem trzech wykładów miała przyjemność poprowadzić jeden spośród nich dotycząc rozróżnienia picia ryzykownego, szkodliwego a uzależnienia. Następnie Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy 19osobowe przydzieleni do Trenerów i zaczęliśmy pracę w mniejszych grupach. Trakcie dwóch dni przepracowane zostały następujące kwestie

 • Diagnoza i interwencja w stosunku do osób uzależnionych w DPS
 • Poznanie sytuacji osoby z problemem alkoholowym w DPSie
 • Praca z osoba uzależnioną od alkoholu w DPS
 • Zasady pierwszego kontaktu
 • Omówienie zachowań utrudniających/ułatwiających kontakt z klientem
 • Analiza zasobów osobistych i pobudzenie motywacji wewnętrznej u klienta
 • Wzmacnianie poczucia skuteczności klienta
 • Metody motywowania klienta do podjęcia leczenia
 • Narzędzia ułatwiające planowanie i efektywne realizowanie zamierzonych

Katarzyna Kudyba


Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym w działaniach jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzone zostały w dwóch 2 dniowych cyklach, każdy po 14 godzin zajęcia obejmujące zasady pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym, w których udział wzięli pracownicy Domów Dziecka, Interwencyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Asystenci Rodziny, Pracownicy OPSów oraz PCPRów.
W trakcie 28 godzinnego cyklu przepracowane zostały między innymi poniższe zagadnienia:

 • Rodzina, struktura, normy funkcjonowania, style wychowawcze, role funkcjonowania
  w rodzinie, fazy życia rodziny, rodzina w ujęciu systemowym
 • Teoria przywiązania – pojęcie przywiązania, style przywiązania, znaczenie relacji przywiązania w rozwoju psychospołecznym człowieka
 • Mechanizmy adaptacyjne dziecka do sytuacji panującej w rodzinie w zależności od osobistego stylu przywiązania
 • Ochrona dziecka krzywdzonego – zasady podejmowania interwencji, bezpieczeństwo i poszanowanie godności dziecka w podejmowanych działaniach

Dziękuję za aktywność, chęć dzielenia się doświadczeniem oraz udział w scenkach, które dały możliwość obszernych informacji zwrotnych :)

Katarzyna Kudyba


Praktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc

Zajęcia warsztatowe realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, w dwóch 2 dniowych cyklach, każdy po 14 godzin. Udział w zajęciach brali pracownicy PCPR’ów, OPS’ów, Asystenci Rodzinni, Kuratorzy, Psychologowie z województwa śląskiego. W trakcie pierwszego 14 godzinnego cyklu przepracowane zostały zasady pracy z osobą doznającą przemocy:

 • Mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznająca przemocy w dotychczasowej relacji
 • Pierwszy kontakt z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
  Praca z formularzem Niebieskiej Karty ”C” – symulacja kontaktu z osobą doznającą przemocy w rodzinie
 • Budowanie planu pomocy

Kolejny 2 dniowy cykl obejmował specyfikę pracy ze sprawcą przemocy – wzbudził wiele emocji i dyskusji, dzięki którym pojawiła się bogata wymiana doświadczeń pomiędzy Uczestnikami. Dająca możliwość do zapoznania się ze specyfiką prac grup roboczych
w innych gminach. Zajęcia obejmowały również tematykę:

 • Pracy ze sprawcą uzależnionym od alkoholu
 • Praca z formularzem Niebieskiej Karty ”D” – symulacja kontaktu z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

Serdecznie dziękuję Uczestnikom za aktywny udział i życzę wiele motywacji do pracy.

Katarzyna Kudyba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Dobre wieści dla EDUKATORA w Czerwcu będzie aktywnie, praktycznie i merytorycznie. Rozpoczynamy cykl zajęć dla ROPSu w Katowicach.
Zaczynam od cyklu szkoleń –

1. Praktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.
Następnie

2. Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym w działaniach jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – cykl szkoleniowy.

3. Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne.

Dziękuję za zaufanie,
Katarzyna Kudyba

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Ponownie dziękujemy za zaufanie Urzędowi Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z ramienia, którego odbyło się szkolenie pod nazwą: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym – Kontakt z Osobami Doświadczającymi Przemocy i Ją Stosującymi.
Była burzliwa dyskusja ze względu na działanie systemu prawnego w naszym kraju, dzięki której pojawiło się wiele przemyśleń. Również zagadnienie dotyczące pracy ze sprawcą nie obeszło się bez emocji.

Serdecznie Wszystkim dziękuję za aktywny udział,
Katarzyna Kudyba

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Warsztat – Prawda i mity o substancjach psychoaktywnych

W minionym tygodniu w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie przeprowadziłam zajęcia z cyklu warsztatów dla Rodziców i prawnych opiekunów Chłopców znajdujących się w placówce na temat – substancji psychoaktywnych.

W trakcie zajęć poruszana była następująca tematyka:

 • Przedstawienie popularnych obecnie substancji psychoaktywnych używanych przez młodzież
 • Opis działania poszczególnych narkotyków/dopalaczy
 • Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń do zażywania narkotyków i „gadżetów”
 • Prawda i mity o narkotykach – jak o nich rozmawiać?
 • Rola rodziców wbudowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek
 • Organizacje i placówki diagnostyczno-lecznicze pomocne w zwalczaniu narkomanii

Ciężką tematykę zajęć osłodziły pyszne ciasta. Zajęcia pobudziły Rodziców do burzliwej dyskusji. Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy wraz z Paniami Psycholożkami z Ośrodka na kolejne zajęcia, tym razem będziemy poznawać sekrety KOMUNIKACJI :)

Katarzyna Kudyba

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach

WARSZTAT – Przekonania i Stereotypy Związane z Przemocą

W ramach współpracy z SWPS w Katowicach rozpoczęłam cykl zajęć dla studentów dotyczących tematyki przemocy. Zajęcia pobudziły Uczestników do zastanowienia się nad dotychczasowymi przekonaniami związanymi z przemocą. Przedyskutowaliśmy kwestie kulturowe, społeczne, religijne i rozprawiliśmy się z licznymi stereotypami krążącymi wokół zjawiska przemocy. W ramach warsztatu zostały przedstawione Uczestnikom podstawowe zagadnienia psychologiczne związane z funkcjonowaniem w relacji przemocowej. Zajęcia dostarczyły informacji o tym, gdzie osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie. Jest to wstęp do kolejnych zajęć i przedstawienie Uczestnikom jak ważna jest reakcja i rozpoznanie zagrożenia w sytuacji zaistnienia przemocy.

Serdecznie dziękuję Uczestnikom za przybycie, burzliwą dyskusję i już teraz zapraszam na kolejne zajęcia w czerwcu :)
Katarzyna Kudyba